Urwego rw’Inkiko Mpanabyaha Mpuzamahanga rwashyizweho n’Inama y’Umuryango w’Abibumbye Ishinzwe Amahoro ku Isi yo ku italiki ya 22 Ukuboza 2010 kugirango ruzakomeze imirimo ya ngombwa y’Urukiko Mpanabyaha Mpuzamahanga Rwashyiriweho u Rwanda n’ Urukiko Mpanabyaha Mpuzamahanga Rwashyiriweho icyahoze ari Yugosilaviya igihe zizaba zarangije inshingano zazo.

Ishyirwaho ry’uru Rwego ni intera ya ngombwa mu irangizwa ry’imirimo y’izi nkiko zombi. Ni urwego ruto cyane, ruzamara igihe gito kandi rukwiye, rugomba gukomeza “imirimo irebana n’ubutabera, uburenganzira n’inshingano n’imikorere ya ngombwa," ,” (Icyemezo cy’Inama y’Umuryango w’Abibumbye 1966) y’Urukiko Mpanabyaha Mpuzamahanga Rwashyiriweho u Rwanda n’Urukiko Mpanabyaha Mpuzamahanga Rwashyiriweho icyahoze ari Yugosilaviya, no gukomereza aho izi nkiko zombi zahagarikiye imirimo yazo.

Uru Rwego rugizwe n’amashami abiri. Ishami rimwe rirebana n’imirimo yakorwaga n’Urukiko Mpanabyaha Mpuzamahanga Rwashyiriweho u Rwanda kandi riri Arusha, Tanzania. Ryatangiye akazi karyo ku italiki ya 1 Nyakanga 2012. Irindi shami rifite icyicaro cyaryo i Lahe kandi ryatangiye akazi karyo ku italiki ya 1 Nyakanga 2013, rikazakomeza imirimo yakorwaga n’Urukiko Mpanabyaha Mpuzamahanga Rwashyiriweho icyahoze ari Yugosilaviya.

Soma ibikurikira