Sudije

Mehanizam ima spisak od 25 sudija u pripravnosti koji pokrivaju oba ogranka Mehanizma, kao što je predviđeno Statutom.

Izbor, kvalifikacije i ponovno imenovanje

Sudije bira Generalna skupština na mandat od četiri godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ih može ponovo imenovati nakon konsultacija s predsjedavajućim Savjeta bezbjednosti i Generalne skupštine. 

Statut Mehanizma predviđa da će “sudije biti nepristrasne osobe visokog integriteta i moralnih kvaliteta koje poseduju kvalifikacije potrebne za izbor na najviše pravosudne funkcije u zemlji iz koje dolaze”.  Prilikom izbora sudija, u obzir se posebno uzima sudijsko iskustvo kandidata na MKSJ-u ili MKSR-u. Najviše dvoje sudija sa spiska sudija u pripravnostu mogu biti državljani iste zemlje.

Generalna skupština je 20. decembra 2011. izabrala prvih 25 sudija sa dužeg spiska koji je dostavio Savjet bezbjednosti nakon što su ih nominovale države članice Ujedinjenih nacija. Postojećih 25 sudija Mehanizma ponovo su imenovani na mandat od dvije godine koji je počeo 1. jula 2016.

Pogledajte najnoviji  redoslijed prvenstva sudija u skladu s pravilom 22 Pravilnika o postupku i dokazima.

Rad i naknade

Za svako suđenje ili moguće prosljeđivanje predmeta u nadležnosti Mehanizma, izuzev za predmete zbog nepoštovanja suda i lažnog svjedočenja, predsjednik će imenovati troje sudija sa spiska sudija u pripravnosti koji će predstavljati pretresno vijeće. U svim ostalim slučajevima predsjednik će imenovati jednog sudiju sa spiska sudija u pripravnosti da razmotri predmet u prvostepenom postupku. Predsjednik će imenovati vijeće od pet sudija koje će razmatrati žalbe na odluke prvostepenih pretresnih vijeća i vijeće od troje sudije koje će razmatrati žalbe na odluke koje donese sudija pojedinac u prvostepenom postupku.

Sudije će dolaziti u sjedište jednog od dva ogranka Mehanizma samo po potrebi i na zahtjev predsednika. U mjeri u kojoj je to moguće i shodno odlukama predsjednika, sudije će obavljati svoje funkcije na daljinu.

Sudije neće primati nikakve naknade ili imati ikakve povlastice zbog toga što se nalaze na spisku sudija u pripravnosti. Naknadu će dobiti za svaki dan obavljanja funkcije u sklopu Mehanizma nakon što budu imenovani od strane predsjednika.

Dana 11. maja 2015., sudije Mehanizma su usvojili Profesionalni kodeks sudija Mehanizma. Ovaj profesionalni kodeks definiše ključne pravosudne principe u pogledu nezavisnosti, integriteta, povjerljivosti i aktivnosti izvan Mehanizma.

Sudije Mehanizma u njihovom pravosudnom radu podržava mali tim posvećenog osoblja Vijeća.

Trenutne sudije Mehanizma

Theodor Meron, Predsednik

Sjedinjene Američke Države

Carmel A. Agius

Malta

Aydin Sefa Akay

Turska

Jean-Claude Antonetti

Francuska

Florence Arrey

Kamerun

Solomy Balungi Bossa

Uganda

José Ricardo de Prada Solaesa

Španija

Ben Emmerson

Ujedinjeno Kraljevstvo

Christoph Flügge

Nemačka

Graciela Susana Gatti Santana

Urugvaj

Burton Hall

Bahami

Vagn Prüsse Joensen

Danska

Gberdao Gustave Kam

Burkina Faso

Liu Daqun

Kina

Joseph E. Chiondo Masanche

Ujedinjena Republika Tanzanija

Bakone Justice Moloto

Južna Afrika

Lee G. Muthoga

Kenya

Aminatta Lois Runeni N’gum

Kenija

Prisca Matimba Nyambe

Gambija

Alphons Orie

Holandija

Justice Seymour Panton

Jamajka

Seon Ki Park

Republika Koreja

Mparany Mamy Richard Rajohnson

Madagaskar

Ivo Nelson de Caires Batista Rosa

Portugal

William Hussein Sekule

Ujedinjena Republika Tanzanija

Bivše sudije Mehanizma

Patrick Lipton Robinson

Jamajka