Sudija Carmel Agius

Malta

Sudija Carmel Agius je rođen u Sliemi, na Malti, 18. avgusta 1945. Studirao je na Malteškom univerzitetu i diplomirao engleski i italijanski jezik i ekonomiju 1964. godine. Diplomu notara je dobio 1968. godine, a pravo je doktorirao na istom univerzitetu 1969. godine.

Sudija Agius od novembra 2015. godine obavlja funkciju predsednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Sudija Agius je prvi put izabran za sudiju MKSJ 2001. Godine, i predsedavao je na suđenjima u nekoliko predmeta pred Pretresnim većem II. Sudija je Žalbenog veća i MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) od 2010. godine, a u novembru 2011. je izabran za potpredsednika MKSJ. Sudija Agius je obavljao dužnost potpredsednika tokom četiri godine pre nego što je izabran za predsednika.

Tokom svog rada na MKSJ sudija Agius je predsedavao pretresnim većima na suđenjima u predmetima Tužilac protiv Radoslava Brđanina, Tužilac protiv Nasera Orića, i Tužilac protiv Popovića i drugih. Pored toga, od 2010. godine predsedavao je Žalbenim većem u žalbenim postupcima pred MKSJ i MKSR, uključujući u predmetima Tužilac protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, Tužilac protiv Tharcissea Renzahoa, Tužilac protiv Vlastimira Đorđevića, kao i Dominique Ntawukulilyayo protiv tužioca. Trenutno je predsedavajući sudija u žalbenom postupku pred MKSJ u predmetu  Tužilac protiv Prlića i drugih. Sudija Agius takođe obavlja funkciju sudije Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) od 2013. godine.

Sudija Agius predsedava Komisijom za Pravilnik MKSJ od 2003. godine, a takođe je dugo godina bio član Kolegijuma Međunarodnog suda. Tokom 2010. i 2011. godine koordinirao je sastavljanje Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma, koji je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvatio, i koji su usvojile sudije Mehanizma.

Pre nego što je izabran za sudiju MKSJ, sudija Agius je bio viši sudija Apelacionog suda Malte i Ustavnog suda Malte Agius, a u više je navrata radio kao vršilac dužnosti vrhovnog sudije. Tokom 1992. godine bio je član Odbora za izradu pravilnika malteških sudova.

Sudija Agius se u velikoj meri bavi multilateralnim poslovima. Od 1999. do 2008. Bio je član je član Stalnog arbitražnog suda. Od 1990. do 2001. godine bio je na čelu malteške delegacije na godišnjim sednicama Komisije Ujedinjenih nacija za sprečavanje zločina i krivično pravo u Beču. Bio je predstavnik malteške Vlade na VII, VIII, IX i X kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima. Sudija Agius takođe je predsedavao Komisijom o uzimaju iskaza od dece, i radio kao konsultant pri Komisiji Ujedinjenih nacija za ljudska prava i krivične postupke u Nepalu.

U periodu od 1996. do 1998. godine sudija Agius je predstavljao maltešku Vladu na sednicama Pripremnog odbora Ujedinjenih nacija za predloženo osnivanje stalnog Međunarodnog krivičnog suda. Tokom 1998. bio je vršilac dužnosti šefa delegacije i savetnik malteške Vlade na Rimskoj konferenciji o uspostavljanju Međunarodnog krivičnog suda (MKS), na kojoj je aktivno učestvovao u pregovorima i u ime Malte potpisao Završni dokument. Kasnije je predstavljao Maltu tokom rada Pripremne komisije Stalnog međunarodnog krivičnog suda, koja je sastavljala Pravilnik o dokazima i postupku, kao i Definicije krivičnih dela te institucije.

Od 1996. do 1999. Sudija Agius je bio prorektor Malteškog univerziteta. Autor je više publikacija i bio je član uređivačkog odbora Mediteranskog časopisa za ljudska prava (Mediterranean Journal of Human Rights) pri Malteškom univerzitetu od 1998. do 2004. Od 1989. do 2001. godine sudija Agius je bio predstavnik malteških pravosudnih institucija u Centralnom veću Međunarodnog udruženja sudija. U decembru 2015. godine dodeljen mu je malteški Nacionalni orden za zasluge.