KARADŽIĆ, Radovan (MICT-13-55)

Dana 12. maja 1992., optuženi je izabran za predsjednika Predsjedništva Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Od 17. decembra 1992., bio je jedini predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant oružanih snaga Republike Srpske.

Presudom Pretresnog vijeća MKSJ-a osuđen na 40 godina zatvora 24. marta 2016.

Optužnica

Prvobitna optužnica podnesena 24. jula 1995. Operativna optužnica podnesena 19. oktobra 2009.

Hapšenje

Uhapšen 21. jula 2008. u Beogradu, Srbija. Prebačen na MSKJ 30. jula 2008.

Presuda Pretresnog vijeća MKSJ-a

Izrečena 24. marta 2016.
Pretresno vijeće je proglasilo Radovana Karadžića krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora.

Žalbeno vijeće MMKS-a

 • sudija Theodor Meron (predsjedavajući)
 • sudija William Hussein Sekule
 • sudija Vagn Prüsse Joensen
 • sudija José Ricardo de Prada Solaesa
 • sudija Graciela Susana Gatti Santana

Status predmeta

U predžalbenoj fazi.

Žalbeni postupak (u toku)

Dana 4. aprila 2016., Radovan Karadžić je saopštio da namjerava da uloži žalbu na presudu i zatražio produžetak roka za podnošenje najave žalbe.

Dana 22. jula 2016. obje strane u postupku su podnijele svoje najave žalbe nakon što im je 21. aprila 2016., odnosno 15. juna 2016. odobreno produženje roka za podnošenje najavi žalbe.

Dana 9. avgusta 2016., stranama je: (i) odobreno produženje roka za 60 dana čime im je dozvoljeno da svoje žalbene podneske dostave najkasnije 5. decembra 2016.; i (ii) naloženo da podnesu svoje replike u roku od 85 dana od dana podnošenja žalbenih podnesaka.

IIstorijat postupka

Optužnica

Radovan Karadžić se pred MKSJ-om teretio po dvije tačke za genocid, po pet tačaka za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: BiH) od 1992. do 1995. U optužnici se navodi da Karadžić snosi individualnu krivičnu odgovornost za te zločine, između ostalog, putem svog učešća u nekoliko udruženih zločinačkih poduhvata (dalje u tekstu: UZP).

Dvije tačke za genocid (tačke 1 i 2)
Pet tačaka za zločine protiv čovječnosti
 • Progoni (tačka 3)
 • Istrebljivanje (tačka 4)
 • Ubistvo (tačka 5)
 • Deportacija (tačka 7)
 • Nehumana djela (prisilno premještanje) (tačka 8)
Četiri tačke za kršenja zakona ili običaja ratovanja
 • Ubistvo (tačka 6)
 • Terorisanje (tačka 9)
 • Protivpravni napadi na civile (tačka 10)
 • Uzimanje talaca (tačka 11)

Presuda Pretresnog vijeća MKSJ-a

Dana 24. marta 2016., Pretresno vijeće III MKSJ-a proglasilo je Karadžića krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Oslobođen je krivice po optužbi za genocid u drugim opštinama u BiH tokom 1992. godine.

Vijeće je zaključilo da je Karadžić počinio te zločine putem učešća u četiri UZP-a: u sveobuhvatnom UZP-u koji je uključivao zajednički plan s ciljem da se bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone s područja u Bosni i Hercegovini na koja su bosanski Srbi polagali pravo, i to činjenjem zločina u opštinama širom BiH; u UZP-u da se pokrene i provede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva Sarajeva, čiji je cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom; u UZP-u sa zajedničkim ciljem da se pripadnici UN-a uzmu za taoce kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba; i u UZP-u eliminisanja bosanskih Muslimana iz Srebrenice u julu 1995. godine.

Početak suđenja na MKSJ-u

26. oktobar 2009.

Izvođenje dokaza tužilaštva

Počelo

13. aprila 2010.

Završilo

25. maja 2012.

Defence Case*

Počelo

16. oktobra 2012.

Završilo

1. maja 2014.

Closing Arguments

Počelo

29. septembra 2014.

Završilo

7.  oktobra 2014.

Presuda Pretresnog vijeća MKSJ-a

24. mart 2016.

Osuda

40 godina zatvora

* Optuženi je izabrao da sam sebe zastupa na suđenju.

Hronologija