STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96)

Pretresni postupak

Jovica Stanišić - Načelnik Službe državne bezbednosti (dalje u tekstu: Državna bezbednost ili DB) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (dalje u tekstu:
Ministarstvo unutrašnjih poslova ili MUP).

Franko Simatović - Zaposlen u Drugoj upravi DB MUP.

Pretresno veće MKSJ je obojicu optuženih oslobodilo krivice 30. maja 2013. Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. naložilo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću po svim tačkama Optužnice. Ponovljeno suđenje je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Optužnica

Prvobitna optužnica podnesena 1. maja 2003. Operativna optužnica podnesena 10. jula 2008.

Presuda Pretresnog veća MKSJ-a

Izrečena 30. maja 2013.

Obojica optuženih oslobođeni su krivice po svim tačkama.

Presuda Žalbenog veća MKSJ-a

Podnesena u pismenoj formi 9. decembra 2015. Izrečena 15. decembra 2015.

Žalbeno veće je naložilo da se suđenje ponovi.

Prvo stupanje pred MMKS

Optuženi su se pojavili pred Mehanizmom 18. decembra 2015. Obojica su se izjasnili da nisu krivi.

Pretresno veće MMKS-a

Sudija Burton Hall (predsedavajući)

Sudija Joseph E. Chiondo Masanche

Sudija Seon Ki Park

Početak pretresnog postupka

13. juni 2017.

Status predmeta

Pretresni postupak.

Hronologija