BAGILISHEMA, Ignace (MICT-12-11)

Okončani predmeti

MKSR ga je oslobodio krivice 7. juna 2001.